Bannerpkngww1

VOORAANKONDIGING

Op 8 oktober zullen er in Garrelsweer zgn. “stolpersteine“ worden gelegd bij Stadsweg nr. 9 als herinnering aan de familie Cohen, die daar heeft gewoond tot ze werden weggevoerd naar Duitsland.
De stenen zullen worden gelegd door Gunter Demnig de bedenker hiervan.Nadere informatie in de volgende Groeiwijzer.


WAT MIJ BEZIGHOUDT

Duurzaam rentmeesterschap   (op persoonlijke titel)

Dit is het thema van het juli/aug. nr. van het maandblad van de VKB
(Ver. voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN)
”Steeds duidelijker wordt dat niemand nog onder de gevolgen van klimaatmaatregelen uit kan, dat deze ingrijpend en soms zeer kostbaar zullen zijn, dat we onze leefstijl zullen moeten aanpassen.
En zouden dan christenen, met de opdracht van rentmeesterschap over de schepping, niet het voortouw moeten nemen? Met de kerk als goede voorbeeld? (Bert van Rijssen, red. VKB)
“Ook nu zijn er nog steeds mensen die zich afvragen of klimaatverandering wel een probleem is. Het loopt niet zo’n vaart zeggen ze; klimaat fluctueert nu eenmaal….

Het is goed om te zien dat plaatselijke kerken zich in toenemende mate bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze hebben ten aanzien van milieu, klimaat en duurzaamheid. Reeds meer dan 200 kerken in Nederland hebben zich inmiddels aangesloten bij de actie ‘Groene Kerken’. Kerkrentmeesters en kerkenraden rekenen het zich in toenemende mate tot hun verantwoordelijkheid om niet alleen te beheren, maar dat ook op een duurzame en rechtvaardige manier te doen….

Is dat ook niet een vanzelfsprekende opdracht? Het kan toch niet anders, dat – in context van het scheppingsverhaal – de opdracht die in Genesis 1 van God gegeven werd: (”Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen”) tegelijk ook een appèl is om dat verantwoord te doen.

Juist die opdracht moet ons toch aanzetten om stelling te nemen bij vraagstukken rond klimaat, overbevolking, dierenwelzijn en duurzaamheid (Cor de Raadt, vz VKB)
Wat is duurzaamheid: In het Brundtlandrapport uit 1987 wordt duurzame ontwikkeling gedefinieerd als een ontwikkeling “die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van de toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen.
of zoals Janne van den Akker van de Klimaat&Geloof-groep het verwoord: “De boodschap van naastenliefde laat niet toe dat andere mensen slachtoffer worden van klimaatveranderingen die door ons worden veroorzaakt”.

Als kerk mag dit ook hier ter plaatse als gemeente van ons worden verwacht. We mogen niet de andere kant opkijken als we weten dat bijvoorbeeld ook bij ons veel energie verloren gaat en wij geen duurzaam beleid hebben. Het VKB-blad geeft naast veel voorbeelden van de huidige situatie ook veel mogelijkheden om daarin verbeteringen aan te brengen: door energiebesparing leveren wij direct een bijdrage aan minder CO2- uitstoot en daarmee aan een beter klimaat.

En er valt best nog veel te besparen; bij een gebouw zoals onze kerk bij voorbeeld, gaat 35% van de warmte verloren door het plafond en het dak, en 30% door ramen en deuren en 20% door de wanden. (bron: St. Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg)
Er zijn nog veel andere zaken die ook ons en onze toekomst raken en dus ook de toekomst van onze kinderen en … enz. zoals eerlijke (wereld)handel en de kloof tussen arm en rijk en nog veel meer.
Dat mag ons niet ontmoedigen; we kunnen beginnen met wat binnen onze mogelijkheden ligt.
Voor de goede verstaander: We mogen de lier niet aan de wilgen hangen.

Met een hartelijke groet van Jaap Schuurman.