Bannerpkngww1

WERKGROEP EREDIENSTEN
Verslag van de vergadering van de Werkgroep Erediensten op 28 februari 2018
Dhr. Vos opent de vergadering met het lezen van Marcus 12 vers 13-17. De agenda wordt vastgesteld
Het verslag van de vergadering van 17 januari wordt goedgekeurd.

Preekrooster 2019
Wijzigingen:
Het Wilhelmus gaat naar zondag 28 april i.p.v. 5 mei.
Bevestiging ambtsdragers op 12 mei in Garrelsweer.
Dienst 19 mei gaat naar Wirdum.
Dhr. Vos verwerkt deze wijzigingen.

Inventarisatie WE:
Dhr. Reitsema heeft naar aanleiding van de gevoerde gesprekken een rapport gemaakt. Dit rapport wordt in de stuurgroep besproken op 7 maart, daarna gaat het naar de kerkenraad. Tenslotte wordt het rapport op de gemeenteavond aan de gemeente voorgelegd. Daarna wordt beslist welke punten als genoemd in het rapport worden overgenomen.

Paascyclus
Op maandag, dinsdag woensdag zijn er korte vieringen die door diverse gemeente leden worden verzorgd.
Witte donderdag gaat ds. Van der Wind voor in de avondmaalsviering.
Dhr. Vos neemt contact op met ds. Van der Windt zodat de gang van zaken even met hem kan worden doorgenomen. Dit geldt ook voor ds. Toornstra die 1e Paasdag voorgaat. Voor de dienst op 2e Paasdag is tijdens de vergadering een liturgie gemaakt.

Kunstwerk in kerk Wirdum
De WE spreekt zich uit tegen het plaatsen van een glazen tafel als kunstwerk in de kerk van Wirdum. Zij vindt dit niet passen in het gebouw en ook de symboliek spreekt niet aan.
Er wordt een nieuwe lijst gemaakt van liederen die voor de dienst worden gezongen vanaf april t/m juni.
De volgende vergadering is op 4 april 2018.
Dhr. Vos sluit de vergadering met dankgebed.

Geert Vos