Bannerpkngww1

MEDITATIE

Beste mensen;

Een van de meest bekende bijbelgedeelten uit de bijbel, waarvan de meesten van u het hoofdstuk en vers nummer wel uit het hoofd kennen is Johannes 3:16: “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem geloofd niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (nbv)

We denken er niet vaak aan in welke context Jezus dit zegt. Dat is vers 14: “gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden”. De tekst van vers 16 is wel heel mooi en bemoedigend, maar er hoort bij wat gezegd wordt in de voorgaande verzen 14/15. Er was een slangen plaag in de woestijn vanwege het gezeur en gedram van de Israëlieten over het brood en water, ze walgden ervan, ondanks dat God altijd voor hen zorgde. En als straf zond God vurige slangen die de mensen beten, waardoor er velen stierven. Toen het volk tot inkeer kwam en dit tegen Mozes zei en hem vroegen om voor hen tot God te bidden om deze slangen weg te nemen was Gods antwoord aan Mozes om een koperen slang te maken en ieder die daarnaar ziet die al gebeten was zou genezen. En een ieder die zijn blik op de koperen slang richtte bleef in leven.

Zo is het ook met Jezus. Zoals de slang verhoogd werd op een stok, zo werd ook Jezus verhoogd aan een kruis en een ieder die in geloof zijn blik op Jezus richt, zal in leven blijven, zal behouden worden.

Er worden soms veel woorden verspilt en gezegd om dit gebeuren uit te leggen. Maar veel simpeler als dit kan het niet. In geloof je blik op Jezus richten en je zal niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben. Is het echt zo simpel? Het voorbeeld zien we bij de misdadiger naast Jezus aan het kruis.

Hij vroeg (in geloof) “Jezus gedenk mij wanneer Gij in uw Koninkrijk komt” en Jezus zei tot hem: “heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.”

Blijf in vertrouwen, in ziekte of verdriet of wat dan ook, je blik op Jezus gericht houden en hou vers 16 dan als troost en bemoediging in gedachte: “Want God had ………. zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat ………... die in Hem geloofd niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

En vult u op de puntjes maar uw eigen naam in.

Ik wens u Gods onmisbare zegen toe.

Piet Ketting