Bannerpkngww1

KRINGWERK

KRING 18+
Hieronder een verslagje van de avonden die we vanaf januari hebben gehad met de 18+ kring.
De eerste kringavond in 2018 was op 19 januari, het ging over de ‘prestatiesamenleving’. We leven in een maatschappij waarin mensen het gevoel kunnen hebben dat hun leven een project is waar ze alleen zelf iets van kunnen/moeten maken en waarin ze een continue druk voelen om te voldoen aan de verwachtingen van anderen. 
N.a.v. een stukje film zijn we hierover in gesprek gegaan. Daarbij hebben we gelezen uit Spreuken 6 (‘Ga naar de mieren, luiaard’) en uit Prediker 2 (‘Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven?’), twee Bijbelteksten die een tegengestelde boodschap lijken te hebben. Hierover hebben we doorgepraat. Vervolgens hebben we samen nagedacht over hoe het geloof ons kan helpen om ons niet teveel te laten meesleuren door het leven in een prestatiemaatschappij.

Zoals in de Groeiwijzer van februari stond, heeft de gemeente van Appingedam de 18+ kring gevraagd om mee te werken aan de dienst op 18 februari jl. Dit hebben we op 2 februari voorbereid.
We lazen met elkaar de Bijbeltekst die in de dienst centraal zou staan (uit Lukas 9). Hierbij mochten we voor onszelf een woord/zin onderstrepen en verder nadenken over: Waarom blijft dit bij je hangen en wat zou God door dit woord/deze zin aan ons willen zeggen?
Het was best een lastige tekst en daardoor mooi om er wat dieper op in te gaan. Iedereen haalde er weer een ander stuk uit, dit leidde tot mooie gesprekken. Jake heeft dit vervolgens meegenomen bij het schrijven van de preek. Ook hebben we de liedjes voor de dienst uitgezocht.

Vrijdag 2 maart was het thema vergeving. We hebben een interview gelezen met een christelijke rechter, waarin hij vertelt hoe hij naar verdachten kijkt. Aan de hand daarvan zijn we in gesprek gegaan. Ook hebben we twee Bijbelteksten gelezen over oordelen en wraak nemen en nagedacht over hoe wij volgens de Bijbel naar anderen moeten kijken en met hen om moeten gaan.

De volgende kringavond was op 16 maart, we hebben het toen gehad over muziek. Iedereen mocht een lied meenemen dat ie mooi vond en iets vertelde over zijn/haar geloof. Deze liedjes hebben we met elkaar geluisterd. Verder hebben we het gehad over hoe muziek en geloof met elkaar verbonden kunnen zijn en of dit ook in niet specifiek christelijke muziek kan. Daarnaast hebben we een aantal Psalmen met elkaar gelezen en besproken welke gevoelens David hierin uitdrukt.

13 april was onze laatste ‘serieuze’ avond met als thema: Leven als christen – hoe doe je dat? Het is niet altijd gemakkelijk om uit te vinden hoe je concreet kunt leven als volgeling van Jezus.
We hebben het gehad over (het betrekken van God bij) het maken van keuzes. We hebben teksten uit 1 Petrus en Mattheüs gelezen waarin concreter staat beschreven hoe je als christen in deze wereld kunt leven en hebben hierover nagedacht.

Het seizoen hebben we afgesloten met een gezellig etentje bij één van de kringleden thuis.
We kijken allemaal terug op een geslaagd seizoen. Het is mooi om het met leeftijdsgenoten op verschillende manieren over het geloof te kunnen hebben.
Het is nog niet bekend of en hoe we volgend seizoen verder gaan. In dat geval zou het leuk zijn als er weer wat jonge mensen aanhaken. Hierover volgt later meer.

Marjelle Schutter